آقاي دکترمحمدرضا اولیاء              

(مشاور ارشد گروه معماری ومرمت)

 

متولد سال 1331 فارغ التحصیل رشته کارشناسی معماری از دانشگاه UTA تگزاس آمریکا (سال 1358) کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم وصنعت ایران (سال1369) ودکترای معماری از دانشگاه تهران (سال1378).

سوابق آموزشي

 • عضوهیأت علمی دانشکده معماری دانشگاه یزد ازسال 1368 تاکنون

سوابق حرفه اي :

 • مدیریت میراث فرهنگی استان یزد به مدت 9سال
 • مدیریت حفظ واحیاء بناهای تاریخی کشوربه مدت4 سال
 • سرپرست دفتر فنی استانداری یزد به مدت 1سال
 • مدیرپژوهشی مجتمع هنرومعماری وعضو پژوهشی دانشگاه یزد
 • نماینده وزیر محترم فرهنگ وآموزش عالی درکمیسیون ماده پنج
 • عضو جهادسازندگی استان یزد
 • شهردار بافق
 • عضو شرکت مهندسین مشاور شالوده- یزد
 • نماینده جمهوری اسلامی ایران در یازدهمین مجمع عمومی ICCROM (ایتالیا)
 • عضو هیأت علمی کنگره معماری وشهرسازی ایران- ارگ بم کرمان
 • عضو هیأت علمی همایش معماری مسجد دیروز امروز- اصفهان
 • طراحی ونظارت مقبره آیت ا… خاتمی- اردکان
 • طراحی مسجد دانشگاه یزد
 • عضو ارشد هیأت راهبری طرح مطالعات توجیهی موزه منطقه ای کویر

مقالات وتأليفات

1-منکرات درمعماری وشهرسازی یزد (نشریه خبری- پژوهشی دانشگاه یزد- سال1371).

2-پیوند کاشیکاری سنتی وصنعت سرامیک (مجموعه مقالات اولین کنگره سرامیک- سال1372)

3-تولید ومصرف فرآورده های اطلاعاتی معماری وشهرسازی (مجله اطلاع رسانی- سال1372)

4-آشنایی با استادکاران سنتی ایران {استادحاج علی اکبر آخوند(خرمی)} (صفه- سال1372)

5-مجموعه مقالات فرهنگ صیانت(اولین کنگره ملی نگهداری وتعمیرات ایران- سال1373)

6-پایداری بناهای تاریخی دربرابر زلزله(ترجمه از انگلیسی)(مجله میراث فرهنگی- سال1369)

7-واژه نامه معماری اسلامی(طرح مقدماتی- مطالعه موردی یزد)

(مجموعه مقالات اولین کنگره تاریخ معماری وشهرسازی ایران- سال1374)

8-بازار یزد(دانشنامه جهان اسلام- سال1372)

9-نیایش وآفرینش فضا-(مجموعه مقالات اولین همایش معماری مساجد- سال1376)

10- رباط زین الدین(فصلنامه فرهنگ یزد- سال1377)

11- هنرومعماری سنتی یزد(کتاب یزد،نگین کویر- سال1375)

12- طرح پیشنهادی گردآوری واژگان زنده یاد استاد محمد کریم پیرنیا (نشریه خبری- پژوهشی دانشگاه یزد- سال1378)

13- پروژه، خود توهستی!(نشریه خبری- پژوهشی دانشگاه یزد- سال1378)

14- همکاری درانتخاب آثار وتدوین متون مربوط به بناهای تاریخی(مجموعه تصویری خورشیدایران- یزد- سال1376)

15- اصطلاح شناسی معماری سنتی(مطالعه موردی یزد) (رساله برای دریافت درجه دکتری- سال1381)

16- ازنظام مهندسی دیروز… تانظام مهندسی امروز (گنجینه یزد- زمستان 1380و بهار1381)

17-  مسجدجامع فهرج(اثرکم نظیر دوران انتقال)

(فرهنگ یزد- فصلنامه فرهنگی پژوهشی- بهار وتابستان 1383)

18- معماری،به مثابه رسانه (سیمای اردکان- ماهنامه)