مهندسـان مشـاور معمـاری ، شهرسـازی ، مرمت

HONARSARAY MEMARI

CONSULTING ENGINEERSشعری اولیاء

 

متولد سال 1361، فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه یزد (سال 1387)

 

سوابق آموزشی:

- تدریس معماری در مرکز آموزش عالی حضرت رقیه ( از سال 84 تا کنون)

- تدریس معماری در دانشگاه غیر انتفاعی فرش اردکان

- تدریس در موسسه آموزش عالی جواد

- تدریس دانشگاه یزد

 

سوابق حرفه ای:

- مشارکت در طرح ساماندهی و جداره سازي خیابان امام خمینی

کارفرما:سازمان بهسازي و نوسازي  شهرداری یزد

- مشارکت در طراحی فاز 1مجموعه اردوگاه تفریحی فرهنگی امدادی علی آباد تفت.کارفرما: جمعیت هلال احمر استان یزد

 - مشارکت درطراحی مسجد اراضی آزادشهر(85-1384)

همکاری با مهندسان مشاور یزدبنا-کارفرما:سازمان مسکن و شهر سازی استان یزد

- طراحی مسجد فرهنگ اراضی120 هکتاری دخمه(86-1385)

کارفرما:شرکت انبوه سازان فراز یزد، سازمان مسکن و شهرسازی      استان یزد

- همکاری در مطالعات و طراحی الگوهای مسکن روستایی استان یزد- همکاری با مهندسان مشاور کریاس بنا-کارفرما: بنیاد مسکن استان يزد

- همکاری در مستند سازی و طرح ساماندهی مرکز محله خرمشاه یزد کارفرما: سازمان میراث فرهنگی یزد

- همکاری در مستندسازی بقعه امامزاده جعفر یزد(ع)

کارفرما:وزارت مسکن و شهرسازی

- طراحي مركز فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، شعبه يزد  كارفرما : سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد